Research & Development

Research & Development

VTU Recognized Research Centers

Sl. No. Research Centre EST. YEAR
1 MBA 2011-12
2 Engineering Maths 2011-12
3 Environmental Engineering 2011-12
4 Electronics & Communication Engineering 2011-12
5 Mechanical Engineering 2012-13
6 Computer Science Engineering 2014-15
7 Electrical & Electronics Engineering 2015-16
8 Engineering Physics 2016-17
9 Engineering Chemistry 2016-17
10 Civil Engineering 2016-17

Research Supervisors

Sl. No Research Centre Dept S.l No No. of Guides Available No. of Research Scholars No. of Dept Guides Email Ph.No. Dept. Total Research Scholars
1 ME i Dr. B Sadashive Gowda 7 5 principal@vvce.ac.in 9945650016 26
2 ii Dr. G B Krishnappa 6 gbkrishnappa@gmail.com 9243528200
3 iii Dr. L J Sudev 5 sudevlj@vvce.ac.in 9880339080
4 iv Dr. G V Naveen Prakash 6 gvnp@vvce.ac.in 9964244314
5 v Dr. Vinay K B 2 vinaykb@vvce.ac.in 9886765126
6 EC i Dr. D J Ravi 4 3 ravidj@vvce.ac.in 9448790254 16
7 ii Dr. T P Surekha 6 drtps@vvce.ac.in 9449391650
8 iii Dr. Chandrashekar M Patil 6 patilcm@gmail.com 9663298800
9 CS i Dr. V Ravikumar 4 3 ravikumarv@vvce.ac.in 9900501968 11
10 ii Dr. A B Rajendra 6 rajendraab@rediffamail.com 9480204423
11 iii Dr Bhaskar N B 1
12 EE i Dr. Shobhashankar 6 1 shobha.prathi@gmail.com 9448488697 6
13 CV i Dr. H S Dayananda 3 1 drhsdayanand@vvce.ac.in 9449973947 3
14 MBA i Dr. PSV Balaji Rao 6 3 rao.vvce@gmail.com 9480142081 11
15 ii Dr N K Ramachandra Gowda 2 prof.ramachandra@yahoo.com 9845333583
iii Dr Lakshmi P 2 laksminaren2003@yahoo.co.in 9916854546
16 iv Dr. K B Vinay(Already considered in ME Dept) 1 vinaykb@vvce.ac.in 9886765126
17 PHY i Dr. Divakar S 1 1 Divakar.phy@vvce.ac.in 8892215025 1
18 CHE i Dr. N S Linge gowda 1 2 nslgowda@vvce.ac.in 9845790255 2
19 ii Dr. Srikanta Murthy N 1 srimn@vvce.ac.in 9741089853
20 Maths i Dr. N Bhaskar 6 4 bhaskar828@yahoo.com 9538320603 14
21 ii Dr M A Sriraj 4 masriraj@gmail.com 9242148306
22 iii Dr. Dileep L 3 dileepl84@vvce.ac.in 9620696770
23 iv Dr.Divya Rashmi S V 1 divyarashmisv@vvce.ac.in 9480155575
Total 90 23 90

Research Scholars

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Sl. No. Name Sl. No. Name Sl. No. Name Sl. No. Name Sl. No. Name Sl. No. Name Sl. No. Name Sl. No. Name
EV EE EE EC EC ME ME ME
Dr H S Dayanand Dr Shobha Shankar Dr Shobha Shankar DJ Ravi Dr SUREKHA T P Dr B Sadashive Gowda Dr B Sadashive Gowda Dr G B Krishnappa
1 Hemalatha D S 1 Suma A P 1 Shaila H 1 Geethashree A 1 Arachana B 1 Raghavendra D 1 Mohamed Masri 1 Rohith S
MBA 2 Kaveri K B 2 Mahadevaswamy 2 Asha M Dr Naveen prakash G V 2 Praveenkumara B M Dr L J Sudev
Dr. Ramachandra Gowda SUREKHA T P 3 Sharath Kumar A J 2 Shivashankar R 3 Chethan G D 2 Prashanth D
2 Shyam B R Maths EC 3 Arjun K R Dr C M Patil 3 Shrinivasa D Dr L J Sudev Dr Vinay K B
Dr Bhasakar N Dr.CM Patil Dr.C M Patil 4 Asha K K Dr G B Krishnappa 4 Prabhanjan V 3 Bharath P
2 Anuradha B S 3 Supreth H.S.G 4 Jagadeesh B ME 4 Shashi Kumar G Dr Vinay K B cs
3 Mini K B 4 Ganesh K 5 Chethana K S Dr.GB Krishnappa 5 Chandan V 5 Shreyas M Dr Ravi Kumar V
4 Harsha S 5 Sunitha Y N EE 5 Raghu .N CS 6 DeepthiAmith 4 Hemanth Kumar
Dr Shobha Shankar 6 Arun Kumar C Dr Ravikumar V Maths Dr A B Rajendra
EV ME 6 Varsha V Dr Naveen prakash G V 6 Prashanth Kumar K N Dr Bhaskar N 5 Sheela N
Dr H S Dayananda Dr Naveen prakash G V 7 Gowtham 7 Krupesh K S 7 Archan M N 7 Rini Thomos 6 Chandini
5 Hariprasad N V 6 Ganesh B B ME Sudev L J Dr A B Rajendra Dr Sriraj M A 7 Vidyashree
7 Anand Dr B Sadashive Gowda 8 Balu Vijay S N 8 Rohitaksha K 8 Sudhakara K B EE
MBA Dr L J Sudev 8 Muthuraju N P Dr B Sadashive Gowda Maths 9 Pushpa D P Shobhashankar
Dr. Ramachandra Gowda 8 Vinod B Dr L J Sudev 9 Hemanth Kumar K J Dr Sriraj M A Dr N S Lingegowda 8 Savya Sachi
6 Aruna Adarsh MBA 9 Amruth E 10 Jnanesh M 9 Kundura Nayak 10 Niveditha N M MBA
. Dr PSV Balaji Rao Maths 10 Somashekar P CS Dr PSV Balaji Rao
9 Shravan A V Dr Naveen prakash G V Dr Bhaskar N Dr Dileep L Dr A B Rajendra 9 Leelashree M
10 Vijayalakshmi Urs K 10 Nithyananda B S 11 Shwetha H T 11 Yogish Kumar M V 11 Divya C D Dr Lakshmi P
11 Ramya T J Dr G B Krishnappa Dr Sriraj M A PHY 12 Janhavi V 10 Bhavani B S
11 Arunkumar K N 12 Shwetha B C Dr Divakar S 11 Sowjanya G C
CS 12 Manju VV Maths
MBA Dr P B Mallikarjun EC Dr Dileep
Dr PSV Balaji Rao 13 Shadaksharaiah C Dr SUREKHA T P 12 Annapoorna S
12 Kiran Kumar K V Ravikumar V 13 Bharathi 13 Rashmi P
14 Pallavi K N 14 Kripa K B Dr Divyarashmi S V
MBA Dr DJ Ravi 14 Mallige Rajeev
Dr PSV Balaji Rao 15 Kavya A P Dr Divyarashmi S V
15 Girish K 16 Alfred Vivek D Souza 15 Mallige Rajeev
CHE
Dr Srikantamurthy N
17 Vrushbendra
Civil
18 Deepak
Admissions for 2021-22 now open.
CET Code: E071 | COMED-K Code: E147
Apply now